20paź/20

Projekt „Rewitalizacja obszarów wiejskich w gminie Stanin”

Finansowanie

  • Całkowita wartość projektu – 2 484 891, 32 zł
  • Dofinansowanie UE – 1 715 705, 33 zł
  • Dofinansowanie budżet państwa – 201 847, 68 zł

Wskaźniki

  • Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją – 0,8194 ha
  • Liczba osób korzystających z infrastruktury społeczno-kulturalnej – 520
  • Liczba obiektów infrastruktury zlokalizowanych na obszarze rewitalizacji – 3
  • Liczba nowo utworzonych miejsc pracy – 1

Główne cele projektu

Głównym celem projektu jest poprawa jakości życia mieszkańców obszaru rewitalizacji Gminy Stanin poprzez stworzenie warunków do wspierania włączenia społecznego mieszkańców obszarów rewitalizowanych a także poprawę estetyki przestrzeni publicznej z uwzględnieniem ochrony środowiska.

Cel główny podzielono na następujące cele szczegółowe projektu:

1) Rozwój infrastruktury obszaru rewitalizacji Gminy Stanin przyczyniający się do rozwiązywania zdiagnozowanych problemów społecznych obszaru
2) Poprawa jakości życia mieszkańców obszaru rewitalizacji Gminy Stanin
3) Poprawa stanu otoczenia
4) Poprawa jakości środowiska naturalnego poprzez zwiększenie udziału energii pochodzącej z OZE

Główne zadania projektu

Główne zadania w projekcie to rozbudowa świetlic na cele społeczno-kulturalne, oraz funkcjonalne i estetyczne zagospodarowanie otoczenia. Projekty obejmuje m.in. roboty rozbiórkowe, wykonanie uzupełnienia więźby dachowej, nowego pokrycia dachowego, przebudowę pomieszczeń wewnętrznych do celów użytkowych, w tym umożliwiających korzystanie z nich osobom niepełnosprawnym, montaż nowej stolarki okiennej i drzwiowej, wykonanie nowych instalacji sanitarnych, elektrycznych, wentylacyjnych, wykonanie robót wykończeniowych, zakup i montaż wyposażenia (dotyczy msc. Kopina i Anonin) oraz zagospodarowanie terenu w msc Kopina poprzez mi.in instalacje oświetlenia LED zasilanego panelami solarnymi i turbiną wiatrową oraz elementami małej architektury. Budynki przeznaczony będą dla potrzeb kulturalnych oraz zebraniowych mieszkańców gminy. W efekcie powstaną miejsca spotkań dla dzieci i młodzieży, miejsca integracji mieszkańców, warunki do wspólnego spędzania czasu dla chcących aktywnie uczestniczyć w życiu społecznym seniorów, miejsce organizacji wydarzeń kulturalnych oraz organizacji działań „miękkich” (w tym w ramach działania 11.2 „Usługi społeczne i zdrowotne” RPO WL 2014-2020). Kluczowe rezultaty projektu będą mierzone wskaźnikami: liczba osób korzystających z obiektów infrastruktury społecznej/kulturalnej/turystycznej będącej przedmiotem projektu, liczba utworzonych miejsc pracy, powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją.

Realizacja projektu

W dniu 19.09.2019 Gmina Stanin zawarła umowę na realizację zdań pod nazwą Rozbudowa budynku świetlicy w Kopinie oraz Budowa elementów małej architektury w ramach zagospodarowania przestrzeni publicznej. Planowane zakończenie inwestycji to 30 czerwiec 2020 a wartości umowy opiewa na kwotę 1 230 403,44 zł

W dniu 23.08.2019 Gmina Stanin zawarła umowę na realizacje zdania pod nazwą Rozbudowa świetlicy w Anoninie. Planowane zakończenie inwestycji to 30 czerwiec 2020 a wartości umowy opiewa na kwotę 1 064 284,98 zł