Czym jest rewitalizacja?

To kompleksowy proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych poprzez działania całościowe (powiązane wzajemnie przedsięwzięcia obejmujące kwestie społeczne oraz gospodarcze lub przestrzenno-funkcjonalne lub techniczne lub środowiskowe), integrujące interwencję na rzecz społeczności lokalnej, przestrzeni i lokalnej gospodarki, skoncentrowane terytorialnie i prowadzone w sposób zaplanowany oraz zintegrowany poprzez programy rewitalizacji.

Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Stanin na lata 2017-2023

Gmina Stanin przystąpiła do opracowania lokalnego programu rewitalizacji (LPR) na podstawie:

  • art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
  • Wytycznych w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014–2020
  • wymagań określonych w dokumencie Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym (IZ RPO) „Zasady delimitacji obszarów rewitalizacji i definiowania programów rewitalizacji na terenach wiejskich województwa lubelskiego”
  • dokumentem źródłowym stanowiącym punkt wyjścia do diagnozy była Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Stanin na lata 2014 – 2020 .

Obszary zdegradowane i obszar rewitalizacji na trenie gminy Stanin

Obszar zdegradowany – obszar, na którym zidentyfikowano stan kryzysowy. Obszar zdegradowany może być podzielony na podobszary, w tym podobszary nieposiadające ze sobą wspólnych granic pod warunkiem stwierdzenia sytuacji kryzysowej na każdym z podobszarów.

Obszar rewitalizacji – obszar obejmujący całość lub część obszaru zdegradowanego, cechującego się szczególną koncentracją negatywnych zjawisk, na którym, z uwagi na istotne znaczenie dla rozwoju lokalnego, zamierza się prowadzić rewitalizację. Obszar rewitalizacji może być podzielony na podobszary, w tym podobszary nieposiadające ze sobą wspólnych granic, lecz nie może obejmować terenów większych niż 20% powierzchni gminy oraz zamieszkałych przez więcej niż 30% mieszkańców gminy.